Verlof

Leerplicht

Als uw kind 4 jaar is mag het naar de basisschool; verplicht is het dan nog niet.
Op de eerste schooldag volgend op de maand waarin uw kind 5 jaar geworden is,
is het leerplichtig.

De leerplicht staat slechts onder bepaalde voorwaarden toe dat een leerplichtig kind lessen verzuimt.

voor meer informatie van de rijksoverheid over de leerplicht: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht

Verlof

Wij verzoeken u om afspraken met de arts, specialist en tandarts
zo te regelen dat uw kind zo weinig mogelijk verzuimt.

Op school is een folder aanwezig waarin uitgebreid staat onder welke voorwaarden
een verzoek om extra verlof kan worden gedaan.
Vraag de directie naar de mogelijkheden.

In ieder geval kan extra verlof worden aangevraagd bij:

* Het voldoen aan wettelijke verplichtingen, voor zover dit niet buiten de lesuren kan geschieden
* Bij verhuizing
* Bij huwelijk van bloed-of aanverwanten tot en met de derde graad
* Bij overlijden van bloed- of aanverwanten tot en met de tweede graad
* Indien de werkgever de werknemer verplicht buiten de schoolvakanties vakantie te nemen
  (werkgeversverklaring vereist)
* Bij (kleine) zelfstandigen (om het jaar verlof)
* Bij het bezoeken van een familie in een ander werelddeel tenzij dit regelmatig gebeurt (jaarlijks).
* Bij andere dan hierboven genoemde omstandigheden in zeer bijzondere gevallen,
  met uitsluiting van andere vakanties (niet voor carnaval, wintersport etc.).


De leerplicht stelt wel, dat een verzoek dat betrekking heeft op de eerste twee lesweken
aansluitend aan de zomervakantie niet gehonoreerd mag worden.
Er wordt dus van uitgegaan dat kinderen in ieder geval die dagen de school bezoeken.

Aanvraag Verlof