Oudervereniging

De OV ( OuderVereniging) van onze school bestaat uit ongeveer zeven ouders.

De o.v. vergadert ongeveer acht keer per jaar, hierbij zijn twee teamleden aanwezig. Gestreefd wordt naar een evenredige vertegenwoordiging in boven- en onderbouw en die op de ouderavond worden gekozen door de aanwezige ouders.

De leden die bij een jaarlijkse verkiezing gekozen worden hebben zitting voor drie jaar. De verkiezingen vinden plaats in november. De stemming geschiedt schriftelijk. Iedere ouder kan zich kandidaat stellen voor de OV. De data worden vermeld in de schoolkalender en nieuwsbrief.

De oudervereniging kiest jaarlijks na de verkiezing uit de leden een voorzitter, het secretariaat en een penningmeester, die samen het dagelijks bestuur vormen.

De oudervereniging heeft o.a. het onderstaande takenpakket:

  • De bloei van de school te bevorderen

  • Te bevorderen dat de ouders zich voor de school interesseren

  • Te bevorderen dat de ouders ondersteunende werkzaamheden voor de school kunnen verrichten

  • De belangen van de ouders te behartigen bij de medezeggenschapsraad, bij de schoolleiding en zo nodig bij gemeente

In samenwerking met het team organiseren wij een aantal vaste activiteiten zoals het Sinterklaasfeest, de kerstmaaltijd en de jaarlijkse laatste schooldag speldag.