Medezeggenschapsraad

De M.R. bestaat uit zes leden, van wie drie leden uit en door het personeel zijn gekozen en drie leden uit en door de ouders. In de M.R. wordt gesproken over de gang van zaken en over de toekomst van de school.

Ze overleggen hierover met het bevoegd gezag van de school. De bevoegdheden zijn vastgelegd in een reglement.

De M.R. vergadert ongeveer zes keer per jaar.
Deze vergaderingen zijn openbaar.

Agenda 2023/2024:

19/9/23

21/11/23

16/1/24

12/3/24

28/5/24

25/6/24

Iedere ouder kan zich kandidaat stellen voor de M.R. Er worden jaarlijks verkiezingen gehouden.

De medezeggenschapsraad is altijd een aanspreekpunt voor de ouders. De leden van de oudergeleding worden voor een periode van twee jaar benoemd, waarna men zich al dan niet herkiesbaar stelt. De oudergeleding van de medezeggenschapsraad treedt op namens de ouders van de kinderen op De Jint.

Het is daarom prettig om contact met u als ouder te hebben. We willen niet alleen onze ideeën naar voren brengen, maar graag gevoed worden door een grote achterban.

We roepen iedereen die vragen en of ideeën heeft op, om met (één van) ons contact op te nemen.

mrobsdejint@elanowg.nl

Wellicht tot ziens op één van onze openbare medezeggenschaps-vergaderingen.
 

Ouders

 

Bianca Kiewied-Wildervank

Ronald van Klinken

Arnold van Oostrum (voorzitter)

 

Personeel

Ingrid Pietersma

Anneke van der Bos

Petra van der Vlis (secretaris/penningmeester)