Schoolmaatschappelijk werk

Dorpenteam NOORD

Beste ouders/verzorgers,

Sinds 1 januari 2018 bestaat de gemeente Leeuwarderadeel niet meer.
Voormalig Leeuwarderadeel valt nu onder de gemeente Leeuwarden.

Dit brengt onvermijdelijk een aantal veranderingen met zich mee onder
andere op het sociale vlak en voor de zorg voor minderjarigen.
Eén verandering is dat er een nieuw Dorpenteam is gevestigd
naast de Skalm) waar de bewoners van Stiens, Alde Leie, Britsum,
Feinsum, Hijum, Jelsum en Koarnjum terecht kunnen met al hun vragen
of zorgen; bijvoorbeeld op het gebied van welzijn, werk, inkomen, wonen
of opvoeden van kinderen.

Een andere verandering is dat dit Dorpenteam geen
schoolmaatschappelijk werk verzorgt.
U kunt dus op de school van uw kind niet meer terecht voor een
schoolmaatschappelijk werker vanuit de gemeente Leeuwarden.
Wij kunnen ons voorstellen dat u nu niet meer goed weet waar u met uw
vragen of zorgen terecht kunt. Daar proberen wij door middel van
onderstaande informatie wat duidelijkheid in te brengen.

• Het Dorpenteam komt in beeld wanneer er hulpvragen zijn op meerdere
leefgebieden in uw gezin of huishouden. Hierbij kunt u denken aan een
combinatie van schulden, scheiding, opvoedvragen en/of problemen of
psychische problematiek etc. U mag dan bij ons binnenlopen of ons bellen
of mailen om uw verhaal te doen. Een sociaal werker neemt dan zo snel
mogelijk contact met u op voor het maken van een eerste afspraak,
bij u thuis of bij ons op kantoor.

• Als u een enkelvoudige leenvoudige opvoedvraag heeft, kunt u hiervoor
terecht bij het Opvoedpunt. Het Opvoedpunt is een samenwerking tussen de
gemeente Leeuvvarden en de Jeugdgezondheidszorg van de GGD Fryslén
(www.ogvoegggntleeuwarden.nll en is telefonisch te bereiken op
0900-2541254 of via de mail op info@oyoedgunt|eeuwarden.nI .

Vanaf mei 2018 kunnen bewoners van Stiens ook terecht op het inloopspreekuur:
Elke 4e donderdag van de maand van 9.15 - 11.45 uur op het adres
Griene Leane 5, 9051 LZ Stiens (in de ruimte van het consultatiebureau).


Als u vragen heeft over de Ieerontwikkeling van uw kind op school of
andere vragen die vallen onder school dan kunt u hiervoor terecht
op school. Hiervoor zijn de betrokken Ieerkrachten en
interne begeleiders (ib-ers) het eerste aanspreekpunt.
De school heeft een eigen zorgstructuur waarbinnen gekeken wordt
of er passende begeleiding is voor u en uw kind zijn
of haar onderwijs/leervragen.

Het Dorpenteam Noord is iedere werkdag te bereiken op
telefoonnummer 058-58 53 790 ook een e-mail sturen
op info@dorgenteamnoord.nl.
U mag ook bij ons binnenlopen, dat kan iedere werkdag tussen
9.00 en 12.30 uur.
Ons adres is: Pyter Jurjensstrjitte 17 in Stiens, ingang naast de Skalm.