Uitstroom naar VO

In groep 7 krijgen de leerlingen een preadvies Voortgezet Onderwijs. Dit is een advies gebaseerd op de gemaakte toetsen van ons Leerling Volg Systeem (LVS) en de ervaring van de leerkracht van groep 7.

In de eerste helft van leerjaar 8 maken de leerlingen de Drempeltoets drempeltest_ouderleerkrachtbrochure.pdf (boomtestonderwijs.nl)

Halverwege groep 8 krijgen de leerlingen hun voorlopige advies. Dit advies wordt samengesteld door de leerkrachten van groep 7 en 8, de intern begeleider en de directeur. Er wordt dan gekeken naar:

  • De resultaten van het LVS van groep 6 t/m 8
  • Het Drempelonderzoek
  • De resultaten van de methodetoetsen door de jaren heen
  • De houding van de leerling bij het leren/werken
  • Eventuele leer- of gedragsmoeilijkheden
  • De visie van de ouders
  • De wens van de leerling

Dit advies wordt besproken met de leerling en zijn/haar ouders door de leerkracht van groep 8.

Iedere leerling van groep 8 maakt in april de IEP toets. De uitslag van deze toets bepaalt het definitieve advies. Indien het resultaat van deze toets hoger is dan het advies, is de uitslag van de IEP eindtoets leidend.

Uiteraard zijn ouders vrij om hun kind aan te melden bij de school van hun keuze. Of de leerling wordt toegelaten, is aan de school waar de leerling wordt aangemeld.

Door de leerlingen in het voortgezet onderwijs te blijven volgen, evalueren we onze schoolkeuzeadviezen. Zo zien we dat we redelijk goed passende adviezen hebben gegeven.

Als we op dit moment (april 23) kijken naar de adviezen die we drie jaar geleden hebben gegeven, zien we dat er meer kinderen hoger scoren dan verwacht. We bleken dus iets te voorzichtig in de adviezen.

Van twee jaar geleden is er door de Corona epidemie onvoldoende overzicht.

Van de groep van vorig jaar scoort één leerling hoger, de rest zit nog op het niveau wat overeenkomt met ons advies.

In de afbeelding hiernaast is de uitstroom van de afgelopen jaren te zien.