Visie

Wij werken op school vanuit de methodiek van het Groeps Dynamisch Onderwijs. Bij het GDO staat het kind in de groep en niet op zichzelf. Dat wil zeggen dat een kind zich alleen optimaal kan ontwikkelen in relatie met de groep. Het is dus belangrijk na te gaan hoe de groep het kind vormt en hoe het kind op zijn beurt een positieve invloed heeft op de groep.

Verantwoordelijkheid
Binnen onze school vinden wij dat kinderen mede verantwoordelijk behorente zijn voor hun werk en gedrag. Dit is een leerproces dat vanaf het eersteleerjaar wordt ingezet. Onder leiding van een groepsleerkracht wordt kinderen geleerd verantwoordelijk te zijn voor hun werk en gedrag en respectvol om te gaan met het gedrag van anderen

Zelfstandigheid
Ons onderwijs is zo ingericht dat kinderen van jongs af aan leren zelfstandig oplossingen te zoeken. Dat kan alleen, met behulp van andere kinderen of met de hulp van de groepsleerkrachten en onderwijsassistenten.

Samenwerken
Samenwerken speelt in de hedendaagse maatschappij een belangrijke rol. Het leren werken in teamverband leidt vaak tot betere resultaten. Bij ons op school proberen wij kinderen op basis van gelijkwaardigheid enmet respect voor elkaar te leren samenwerken.

Klimaat van de school
De sfeer waarin kinderen opgroeien is van groot belang. Daarbij speelt het respectvol met elkaar omgaan en een goede open
en plezierige omgang met kinderen en ouders een belangrijke rol. Daardoor voelen kinderen zich veilig en prettig op school en komen
als gevolg daarvan prestaties op verstandelijk, sociaal-emotioneel en creatief gebied beter tot hun recht. Daarnaast realiseren wij ons dat ouders tijdens de schooluren een deel van hun opvoeding uit handen geven en die verantwoordelijkheid aan de school overdragen.
Een goed contact tussen ouders en school achten wij daarom van belang.