Werkwijze

Doel

De Jint is een school met persoonlijke aandacht en ruimte voor ieders inbreng.
Ieder kind ontwikkelt zich in nauwe relatie met de groep.
Samenwerken en het dragen van verantwoordelijkheid is belangrijk.
We kijken naar wat de groep nodig heeft en zorgen ervoor dat ieder kind leert.
Er is een goede balans tussen kwalitatief goed onderwijs, ondersteuning,
sociale vaardigheden en creativiteit.
Hoe de Jint haar kinderen graag ziet, zo wil ze ook ouders, teamleden en
andere betrokkenen zien: gewoon heel bijzonder.

Uitganspunten

Om bovenstaand doel zo goed mogelijk tot zijn recht te laten komen,
spelen verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en samenwerken een grote rol.

Verantwoordelijkheid

Binnen onze school vinden wij dat kinderen mede verantwoordelijk behoren
te zijn voor hun werk en gedrag. Dit is een leerproces dat vanaf het eerste
leerjaar wordt ingezet.
Onder leiding van een groepsleerkracht wordt kinderen geleerd verantwoordelijk
te zijn voor hun werk en gedrag en respectvol om te gaan met het gedrag van anderen

Zelfstandigheid

Ons onderwijs is zo ingericht dat kinderen van jongs af aan leren zelfstandig
oplossingen te zoeken. Dat kan alleen, met behulp van andere kinderen,
of met de hulp van de groepsleerkrachten en onderwijsassistenten.

Samenwerken

Samenwerken speelt in de hedendaagse maatschappij een belangrijke rol.
Het leren werken in teamverband leidt vaak tot betere resultaten.
Bij ons op school proberen wij kinderen op basis van gelijkwaardigheid en
met respect voor elkaar te leren samenwerken.

Klimaat van de school

De sfeer waarin kinderen opgroeien is van groot belang.
Daarbij speelt het respectvol met elkaar omgaan en een goede open
en plezierige omgang met kinderen en ouders een belangrijke rol.
Daardoor voelen kinderen zich veilig en prettig op school en komen
als gevolg daarvan prestaties op verstandelijk, sociaal-emotioneel en
creatief gebied beter tot hun recht.
Daarnaast realiseren wij ons dat ouders tijdens de schooluren een deel
van hun opvoeding uit handen geven en die verantwoordelijkheid aan
de school overdragen.
Een goed contact tussen ouders en school achten wij daarom van belang.

Prettig met elkaar omgaan

Prettig omgaan met elkaar (Sociaal Sterke Groep) werkt met groepsprocessen,
waardoor alle kinderen beter met elkaar omgaan. Prettige omgang is de basis van leren.

De school verbetert de omgang tussen kinderen door:

- effectieve conflicthantering
- de sociokring
- het sociobord en spelverrijking
- naar binnen- en buitengaan
- de ok-thermometer

Samen leren

De groepsdynamica wordt ingezet als sleutel tot samen leren.
Het groepsdynamisch onderwijs streeft naar een evenwicht tussen
de behoeften van het kind en de behoeften van de groep.
Het kind leert in verbondenheid met de groep waarin het zich begeeft
en heeft deze groep nodig om succesvol te leren.


Full Speed Leren

We streven bij de vakken rekenen en taal voor het onderdeel
Full Speed Leren de richtlijnen van het groepsdynamisch onderwijs (GDO) na.
Hierbij vormen taakgerichtheid, zelfsturing en leerkrachtig leren de basis.
Onder leerkrachtig leren verstaan we het effectief coachen bij het leerproces
van kinderen door kinderen.
Bij het Full Speed Leren wordt op drie niveaus de leerstof gepland in een weektaak.

 

Ieder kind wordt op zijn of haar niveau aangesproken.

Deze niveaus worden met de kleuren Blauw (basis), Rood (gemiddeld) en
Groen (bovengemiddeld) aangeduid.
Alle kinderen werken even lang aan dezelfde stof maar op een verschillend niveau.
In het tweede gedeelte van de lessen kunnen de kinderen uit drie containers
uitdagend materiaal op verschillende niveaus kiezen om aan te werken.
We noemen deze keuzemogelijkheden containers, omdat we hiermee willen
aangeven dat men deze extra taakvakken met gevarieerde leerstof kan vullen.
De containers symboliseren de rijke leeromgeving.
Voor de keuzeopties wordt gebruik gemaakt van bv. computeropdrachten,
uitdagende werkbladen, spel en extra werk uit de methode.
We streven naar een grote zelfstandigheid van onze kinderen.
Om dit te bevorderen laten we de kinderen in de groep werken in tweetallen
of kleine groepjes.

Sterk team

Een sterk team vinden wij een team dat in het belang van alle kinderen het
onderwijs op elkaar afstemt. Daarom is er een gemeenschappelijke visie op
samenwerking, onderwijs en coaching. We stemmen af op gemeenschappelijke
vormen en routines die leiden tot gewenst gedrag bij kinderen.
Ons team bestaat uit deskundige leerkrachten, die er op gericht zijn om elke dag
beter te worden. Wij zijn ons er van bewust dat er verschillen zijn tussen leerkrachten.
De een is deskundiger dan de ander. We formuleren echter een ondergrens om
goed onderwijs te kunnen geven.